ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริษัทได้ตระหนักถึงสุขภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  จึงได้จัดตรวจสุขภาพประจำทุกๆ ปี  เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงการดูแลสุขภาพตนเอง  ให้มีความแข็งแรง  พร้อมที่จะดูแลครอบครัว  และพร้อมที่จะทำงาน  ด้วยกายและใจที่แข็งแรง