โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร (SMEs Happy and Productive Workplace)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566, ประธานคณะกรรมการโครงการ SHAP ร่วมลงนาม MOU กับนาย เข็มเพชร รินทะไชย ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ชิน ยอง ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในการร่วมมือขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปี 2567 ณ บริษัท ชิน ยอง ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.ชลบุรี